Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Oddział w Białymstoku
 
 
 
 
 

Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Białymstoku powołany został do życia w 1951 r. z inicjatywy nielicznej grupy lekarzy dentystów pracujących na terenie naszego miasta i województwa. 29 lipca tego roku odbyło się pierwsze zebranie na którym wybrano Zarząd Oddziału. Pierwszym przewodniczącym oddziału, liczącym 35 członków został lekarz medycyny specjalista chirurgii szczękowej Zbigniew Nowak. Członkowie Zarządu w większości rekrutowali się z pracowników Centralnej Poradni Stomatologicznej na bazie której rozpoczęła działalność Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna. To właśnie dzięki pracy lekarzy tam zatrudnionych (lek., lek. Aniela Gostomska, Zbigniew Gostomski, Kazimierz Karaszewski, Irena Kicińska, Ludmiła Makarewicz, Józef Ostrowski, Ludwik Ostrowski, Juliusz Preferansow, Władysław Starościak, Irmina Wiśniewska), którzy wykazywali ogromne zaangażowanie, wytrwałość a niekiedy i poświęcenie, Oddział mógł się stopniowo rozwijać wypracowując własny charakter działania.

Celem powołanego Towarzystwa było podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, popularyzacja zdobytej wiedzy oraz współdziałanie przy organizowaniu społecznej opieki stomatologicznej. Nasze północno-wschodnie województwo było w tym powojennym okresie regionem ubogim zarówno w kadrę lekarską jak i bazę lokalową, sprzęt i materiały.

Na przestrzeni lat liczba członków zwiększyła się (w 1961 r. oddział liczył 190 osób), częściej odbywały się posiedzenia naukowo-szkoleniowe (cztery w ciągu roku). Zmieniały się składy Zarządów Oddziału, mijały kolejne kadencje jego działalności.

Odczuwalny nadal deficyt kadry lekarzy dentystów obligował władze województwa do starań zmierzających w kierunku powołania w Białymstoku własnego ośrodka, zapewniającego kształcenie studentów w kierunku stomatologicznym. Decyzją Ministra Zdrowia 1 lipca 1967 r. przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej powołana została Katedra Stomatologii. Kierownikiem Katedry mianowano doc. Dr hab. Bogusława Horodyskiego, który przybył z Akademii Medycznej w Krakowie. Na kolejnym Walnym Zebraniu PTS 18 stycznia 1969 r. przewodniczącym Oddziału został doc. Dr hab. Bogusław Horodyski. Nowy Zarząd przeniósł swą siedzibę z Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej (ul. Lenina 3/5) do Katedry Stomatologii, która mieściła się w Państwowym Szpitalu Klinicznym (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a). Od tamtej pory zebrania Zarządu Oddziału jak również posiedzenia naukowo-szkoleniowe odbywały się raz w miesiącu (od pażdziernika do czerwca).

Pierwszego kwietnia 1971 r. powołany został Instytut. Działanie organizacyjne rozpoczął Zakład Stomatologii Zachowawczej, Protetyki Stomatologicznej, Ortodoncji i Klinika Chirurgii Szczękowej. Na pierwszego dyrektora Instytutu powołano doc. Dr hab. Bogusława Horodyskiego, któremu Rada Państwa 3 czerwca nadała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Siedzibę nowego Zarządu Oddziału przeniesiono do budynku Instytutu. Miejscem stałych posiedzeń naukowo-szkoleniowych stała się sala wykładowa tego gmachu, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Doc. dr hab. B. Horodyski bardzo dynamiczny, pełen zapału i entuzjazmu nawiązał współpracę z wybranymi Klinikami naszej Uczelni oraz Zakładem Stomatologii Zachowawczej AM w Krakowie. Ta współpraca zaowocowała referatami prelegentów z tych jednostek na posiedzeniach naukowych Oddziału. Rozpoczęły się również prace organizacyjne do X Zjazdu Sekcji Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku. Od 1971 r. rozpoczęły swą działalność również podsekcje specjalistyczne z zakresu podstawowych dyscyplin stomatologicznych w ramach naszego Oddziału. Niestety nagła tragiczna śmierć profesora uniemożliwiła mu zakończenie rozpoczętego trudu. Zjazd odbył się w dniach 18 - 19 września 1971 r., obowiązki przewodniczącego Zjazdu przejął doc. dr hab. Stanisław Przylipiak, Kierownik Zakładu Ortodoncji.

Pracami oddziału PTS w Białymstoku kierowali: prof. Stanisław Przylipiak, prof. Ewa Szymaniak, dr Irena Tarmas, dr Ewa Hubert, dr hab. Danuta Waszkiel, w kadencji 2005-2008 dr hab. Anna Kierklo, w latach 2009-2016 dr hab. Ewa Dąbrowska, a w nadchodzącej kadencji funkcję prezesa oddziału będzie pełnić dr hab. Małgorzata Pawińska.